Klikając przycisk „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.
Wersja 2.2.0 (16/04/2024)

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI PLATFORMY SPRYTNYKUPIEC.PL

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (dalej: „OWW”) określają zasady i warunki współpracy w zakresie integracji danych i ofert zakupu asortymentu spożywczego w ramach platformy Sprytnykupiec.pl (dalej: „Platforma”). 
 2. Dostawcą usług dostępnych w ramach Platformy jest SprytnyKupiec.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Roczynach (adres siedziby: ul. Krótka 2a, 34-120 Roczyny), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000888869, posiadająca numer NIP: 5512648480, REGON: 388514497, kapitał zakładowy: 5 000 zł (dalej: „Usługodawca”).
 3. Usługodawca oraz Dostawca zwani są dalej także „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy określa regulamin Platformy, dostępny pod adresem internetowym (dalej: „Regulamin”). Dostawca oświadcza, że przed akceptacją OWW zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z Platformy określa polityka prywatności Platformy dostępna pod adresem internetowym (dalej: „Polityka prywatności”). Dostawca oświadcza, że przed akceptacją OWW zapoznał się z treścią Polityki prywatności. 
 6. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@sprytnykupiec.pl

 1. Pobieranie danych oraz integracja z systemem Dostawcy
 1. Użytkownik Platformy nie ma bezpośredniego wpływu na listę dostawców obsługiwanych przez Platformę. W ramach listy dostawców Użytkownik może aktywować lub dezaktywować Dostawców z listy. 
 2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, Użytkownik Platformy może zwrócić się do Usługodawcy o dodanie Dostawcy do systemu Platformy. 
 3. W ramach Platformy Użytkownik ma możliwość skorzystania z integracji z systemem informatycznym Dostawcy, a następnie pobrania dedykowanych dla niego ofert, o ile system informatyczny Dostawcy na to zezwala (nie posiada technicznych zabezpieczeń przed pobieraniem treści). 
 4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że pobieranie danych z systemu informatycznego Dostawcy nie zakłóca jego funkcjonowania oraz nie wiąże się z obchodzeniem jakichkolwiek zabezpieczeń.
 5. Dane pobrane z systemu informatycznego Dostawcy są gromadzone na koncie Użytkownika i nie są udostępniane podmiotom trzecim.  

 1. Zamieszczanie cenników na dedykowanym serwerze FTP
 1. Użytkownicy Platformy są uprawnieni do utworzenia dedykowanego serwera FTP dla Dostawcy. Serwer, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest przeznaczony wyłącznie na własne potrzeby Usługobiorcy/Użytkownika Platformy.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę serwera, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest Usługodawca. 
 3. Dostawca może przesłać na serwer FTP:
 1. cennik w formacie: csv, xlsx
 1. Usługodawca lub Użytkownik Platformy udostępnia Dostawcy instrukcję przesyłania plików na serwer FTP. 

 1. Zmiana OWW
 1. Usługodawca może w każdym czasie dokonać zmiany OWW poprzez wydanie nowych OWW.
 2. Nowe OWW każdorazowo zamieszczane są na stronie internetowej Usługodawcy, pod adresem: https://sprytnykupiec.pl/legal/ogolne-warunki-wspolpracy-z-hurtowniami-sprytnykupiec-pl.
 3. Postanowienia nowych OWW wchodzą w życie w terminie w nich określonym. Usługodawca zobowiązany jest opublikować nowe OWW nie później niż 14 (czternaście) dni przed ich wejściem w życie.
 4. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia nowych OWW, Dostawca może wypowiedzieć OWW ze skutkiem natychmiastowym. Brak wypowiedzenia OWW w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się za zgodę Dostawcy na nowe brzmienie OWW.

 1. Rozwiązywanie sporów

Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem OWW. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spór rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę.