Klikając przycisk „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.
Wersja 2.2.0 (16/04/2024)

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY SPRYTNYKUPIEC.PL

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy SprytnyKupiec.pl. 

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod tym adresem

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest SprytnyKupiec.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Roczynach (adres siedziby: ul. Krótka 2a, 34-120 Roczyny), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000888869, posiadająca numer NIP: 5512648480, REGON: 388514497, kapitał zakładowy: 5 000 zł (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@sprytnykupiec.pl 

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z Platformy wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania: Zawarcie i wykonanie Umowy o współpracy

Przetwarzane dane osobowe:

 • Adres poczty elektronicznej
 • Imię i nazwisko/firma
 • Numer telefonu
 • NIP
 • REGON
 • Adres siedziby (adres prowadzenia działalności/rozliczeniowy)

Podstawa prawna: Artykuł 6, ustęp 1, litera b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o współpracy zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. Umowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o współpracy.

Cel przetwarzania: Spełnianie obowiązków podatkowych, w tym wystawienie faktury VAT i przechowywanie dokumentacji księgowej.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i nazwisko/firma
 • Adres zamieszkania/siedziby
 • NIP

Podstawa prawna: Artykuł 6, ustęp 1, litera c Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

Cel przetwarzania: Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, numer telefonu)

Podstawa prawna: Artykuł 6, ustęp 1, litera c Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzania: Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i nazwisko/firma
 • Adres poczty elektronicznej
 • Adres zamieszkania/siedziby
 • Numer PESEL
 • NIP

Podstawa prawna: Artykuł 6, ustęp 1, litera f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem.

Cel przetwarzania: Analiza Twojej aktywności w ramach Platformy.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Data i godzina odwiedzin
 • Numer IP urządzenia
 • Rodzaj systemu operacyjnego urządzenia
 • Przybliżona lokalizacja
 • Rodzaj przeglądarki internetowej
 • Czas spędzony na Platformie
 • Odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Platformy

Podstawa prawna: Artykuł 6, ustęp 1, litera f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w ramach Platformy.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w ramach Platformy. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wnieszenia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzania: Administrowanie Platformą.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Adres IP
 • Data i czas serwera
 • Informacje o przeglądarce internetowej
 • Informacje o systemie operacyjnym

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Platformy (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

Podstawa prawna: Artykuł 6, ustęp 1, litera f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Platformy.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Platformy w sposób prawidłowy.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wnieszenia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. firma hostingowa;
 2. biuro rachunkowe;

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej. 

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
 1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
 2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej; 
 3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 1. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 2. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 3. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 4. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 5. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że w ramach Platformy korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Google).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 1. zapewnienie prawidłowego działania Platformy – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Platformy, korzystanie z jej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
 2. zwiększenie komfortu przeglądania Platformy – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
 3. tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez Użytkowników z Platformy. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Platformy i dostosowywanie jego działania do preferencji Użytkowników. 
 1. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 2. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Platformy. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 3. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 4. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:

NARZĘDZIE: Niezbędne pliki cookies

DOSTAWCA: Administrator

FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCH: Działanie tych plików jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy, dlatego nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym plikom, m.in. pobierających numer IP Twojego urządzenia, możliwe jest informowanie Cię o plikach cookies działających na stronie internetowej Platformy.

OKRES DZIAŁANIA: Większość niezbędnych plików cookies ma charakter sesyjny, niektóre jednak pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres 48 godzin lub do momentu ich usunięcia.

NARZĘDZIE: Google Analytics

DOSTAWCA: Google

FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCH: Narzędzie to umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z Platformy przez Użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Platformę oraz czynić ją bardziej przyjazną dla Użytkowników.

OKRES DZIAŁANIA: Do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

 1. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Platformę. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Platformy, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się Platformy, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 

Polityka obowiązuje od dnia 27/10/2023 r.