Klikając przycisk „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.
Wersja 2.2.0 (16/04/2024)

REGULAMIN PLATFORMY SPRYTNYKUPIEC.PL

REGULAMIN SprytnyKupiec.pl określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Platformy SprytnyKupiec.pl przez Usługobiorcę i Użytkowników. 

Platforma SprytnyKupiec.pl została utworzona przez SprytnyKupiec.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Roczynach ul. Krótka 2a, 34-120 Roczyny, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000888869, posiadająca numer NIP: 5512648480, adres e-mail: kontakt@sprytnykupiec.pl

Platforma SprytnyKupiec.pl stanowi narzędzie o charakterze zawodowym wspierające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania, przepływu dokumentów, zamówienia zaopatrzenia dla sklepów spożywczych.

Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Usługobiorca i Użytkownik zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem.

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszym Regulamin;
 2. Regulamin powierzenia – Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik do Regulaminu;
 3. Administrator lub Usługodawca – SprytnyKupiec Sp. z o.o. z siedzibą w Roczynach;
 4. Usługobiorca – podmiot, będący przedsiębiorcą wykonujący we własnym imieniu pozarolniczą działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 4 Prawo przedsiębiorców) który otrzymał dostęp do Platformy tj. zawarł Umowę o korzystanie z Platformy, zaakceptował Regulamin oraz uiścił opłatę abonamentową (lub rozpoczął korzystanie z Platformy w ramach Okresu testowego);
 5. Użytkownik - osoba korzystająca z usług dostarczanych za pośrednictwem Platformy, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Platformy w jego imieniu;
 6. Konto - panel tworzony w ramach Platformy, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jej funkcjonalności;
 7. Cennik – publikowany na stronie internetowej Cennik wykaz obowiązujących opłat netto za korzystanie z poszczególnych planów w ramach Platformy
 8. Okres abonamentowy - okres, na który Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Platformę zgodnie z Cennikiem;
 9. Okres testowy - okres, na który Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Platformę w celu przetestowania jej funkcjonalności;
 10. Opłata abonamentowa - opłata uiszczana przez Usługobiorcę do określonego dnia miesiąca w zamian za Usługi, ustalana zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili ich zamówienia;
 11. Tydzień - Okres trwający przez siedem kolejnych dni;
 12. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników przez Usługodawcę;
 13. Umowa o korzystanie z Platformy - stosunek prawny łączący Usługodawcę z Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy;
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w pkt. II ust. 2 Regulaminu.

II. ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Model świadczonej usługi przez Administratora to SaaS oprogramowanie jako usługa - (Software as a Service). Jest to oprogramowanie wspomagające funkcjonowanie sklepów w zakresie zaopatrzenia, zarządzania, sprzedaży.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy po dokonaniu rejestracji zgodnie z pkt. III ppkt 1 Regulaminu. W tym momencie Usługodawca udziela Usługobiorcy tzw. licencji abonamentowej (dalej: „Licencja”), to jest prawa do korzystania z oprogramowania, w ramach której Usługobiorca będzie mógł m.i.n.:
  • przygotować zamówienie
  • sprawdzić obowiązujące ceny promocyjne u swoich dostawców
  • porównać ceny produktów u swoich dostawców
 4. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Platformy, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome w wersji 90.0.4430.72 lub nowszej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 6. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 7. Platforma wraz z jej wszystkimi funkcjami stanowi całość, a o zawartości funkcji dostępnych w ramach Platformy decyduje Usługodawca.
 8. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Platformy w każdym czasie.

III.ZAWARCIE UMOWY O KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. W celu korzystania z Platformy Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem https://sprytnykupiec.pl/sign-up, podać swój adres e-mail, imię, nazwisko oraz stworzyć hasło. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności oraz aktywacja konta poprzez email weryfikujący umożliwia pierwsze skorzystanie z Platformy.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.
 3. Po zalogowaniu na swoje Konto, Użytkownik tworzy organizację, wypełnia dane dotyczące nazwy oraz NIP-u. Umowa o korzystanie z Platformy na okres testowy zawierana jest dla organizacji w momencie jej utworzenia. Umowa ta ulega automatycznemu przedłużeniu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawidłowych i prawdziwych danych.
 5. Dla każdego utworzonego sklepu wewnątrz organizacji domyślnie przypisywany jest plan podstawowy z Cennika. W przypadku aktywacji integracji z systemem WMS (PC-Market lub Konsola Kupca) dla sklepu, sklep ten zmienia swój plan na premium. W obrębie organizacji sklepy mogą korzystać z różnego planu. Aktualne informacje dotyczące funkcjonalności i ograniczeń poszczególnych planów są prezentowane w Cenniku
 6. Usługodawca przeprowadza weryfikację danych organizacji zarejestrowanej przez Użytkownika na Platformie i może zaproponować Usługobiorcy nowe opłaty netto za korzystanie z poszczególnych planów w ramach Platformy, które są niższe od obecnie obowiązujących dla danej organizacji. Nowe warunki finansowania znajdują się na stronie profilu organizacji Usługobiorcy w zakładce "Płatności". Po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia informacji o nowych, niższych warunkach finansowania, w przypadku braku sprzeciwu Usługobiorcy, który zostałby przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@sprytnykupiec.pl, Usługodawca przyjmuje, że Usługobiorca zapoznał się z nowymi niższymi warunkami finansowania i Usługodawcę oraz Usługobiorcę wiążą nowe warunki finansowania. Nowe niższe warunki finansowania obowiązują od następnego okresu rozliczeniowego.
 7. Usługobiorca jest zobowiązany do współdziałania przy udzielaniu dostępu do Platformy, jeśli zaistnieje taka potrzeba, a Usługodawca jest zobowiązany do podstawowej pomocy technicznej dotyczącej korzystania z Platformy, w okresie, w którym Usługodawca posiada Licencję na korzystanie z Platformy.
 8. Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email: powiadomienia@sprytnykupiec.pl stosowną, czytelną fakturę w wersji elektronicznej. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również wyrażenie przez Użytkownika zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na otrzymywanie od Usługodawcy faktur drogą elektroniczną.

IV. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

 1. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony w momencie utworzenia organizacji.
 2. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie poprzez usunięcie organizacji z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie profilu organizacji. Usunięcie organizacji jest równoważne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Usługobiorca jest zobowiązany do opłacenia zaległych, wystawionych Usługobiorcy faktur za dotychczasowy okres korzystania z Usług. 
 3. SprytnyKupiec.pl może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Usługodawca świadczy Usługi z należytą starannością i w ramach modelu SaaS Administrator odpowiedzialny jest za:some text
  1. udzielenie dostępu do funkcjonalności Platformy przez przeglądarkę internetową,
  2. instalację poprawek oraz aktualizacje do nowych wersji oprogramowania Platformy,
  3. administrowanie oprogramowaniem systemowym, narzędziowym i aplikacyjnym Platformy oraz jego utrzymanie
  4. zapewnianie bezpieczeństwa w zakresie wykrywania i usuwania incydentów bezpieczeństwa powstałych na skutek nieuprawnionego dostępu do Platformy; 
  5. udzielenie Usługobiorcy niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania i dokumentacji w wersji aktualnej w chwili zawarcia Umowy oraz kolejnych wersji, jakie zostaną opracowane do końca okresu obowiązywania Umowy 
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Platforma działała w sposób ciągły, poprawny i niezakłócony. Nie wyklucza jednak możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, aktualizacji, modernizacji czy rozbudowy.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby planowe wyłączenia odbywały się wyłącznie w porze nocnej (tj. pomiędzy godz. 22:00 a godz. 7:00), o planowym wyłączeniu usługi Użytkownik zostanie powiadomiony 24 godziny przed jej wyłączeniem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.
 4. W celu skutecznego dochodzenia i potrącenia kary umownej, zgłoszenie problemu przez Użytkownika winno zostać przesłane na adres mailowy Administratora oraz zostać przez niego pozytywnie rozpatrzone.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:some text
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym również na skutek wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich wobec Usługodawcy;
  2. utraconych przez Usługobiorcę korzyści;
  3. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonych Usług, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego;
  4. szkód poniesionych przez Usługobiorcę na skutek wprowadzenia do formularzy udostępnianych przez Usługodawcę nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych;
  5. przerw w dostępności Usług powstałych wskutek zapowiedzianej przerwy technicznej, wynikającej z prowadzenia przez Usługodawcę prac serwisowych,
  6. błędnych informacji wskazanych przez dostawców.
 6. W przypadku zawieszenia bądź zakłócenia działania Platformy w miesięcznym okresie rozliczeniowym (niezależnie od liczby zawieszeń i zakłóceń Platformy) z winy Administratora, Administrator zobowiązuje się do zapłaty proporcjonalnej kary umownej w wysokości 3% miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy pełny dzień niedostępności usługi, która to zostanie odliczona w następującym okresie rozliczeniowym (po tym okresie, w którym doszło do zakłóceń) poprzez potrącenie ww. wartości przez Użytkownika. 


VI.ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik i Usługobiorca są odpowiedzialni za szkody powstałe na skutek:
 • podania danych niezgodnych z rzeczywistością
 • wykorzystywania Platformy do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem
 • wykorzystywania Platformy w sposób zakłócający bądź uniemożliwiający dostęp do Platformy innym Użytkownikom lub Administratorowi
 • używania Platformy w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lub używanie Platformy, które stanowi naruszenie praw osób trzecich
 • używania Platformy niezgodne z Umową, Regulaminem lub dobrymi obyczajami.


VII.OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. Z wyjątkiem okresu próbnego, korzystanie z Platformy jest odpłatne.
 2. Czas trwania bezpłatnego okresu próbnego wynosi 2 tygodnie.
 3. Użytkownik dokonuje Opłaty abonamentowej z góry, za liczbę pełnych tygodni pozostałych do końca miesiąca kalendarzowego lub - w pierwszym dniu miesiąca - za cały miesiąc. W zależności od okresu pozostałego po zakończeniu Okresu testowego, Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty:
 1. 25% Opłaty abonamentowej - jeżeli po zakończeniu Okresu testowego pozostał jeden Tydzień do końca miesiąca kalendarzowego, 
 2. 50% Opłaty abonamentowej - jeżeli po zakończeniu Okresu testowego pozostały dwa Tygodnie do końca miesiąca kalendarzowego, 
 3. 75% Opłaty abonamentowej - jeżeli po zakończeniu Okresu testowego pozostały trzy Tygodnie do końca miesiąca kalendarzowego, 
 4. 100% Opłaty abonamentowej - jeżeli po zakończeniu Okresu testowego pozostały cztery lub więcej pełnych Tygodni do końca miesiąca kalendarzowego.
 1. Na początku każdego miesiąca Usługodawca wystawia Usługobiorcy fakturę VAT za kolejny Okres abonamentowy. W przypadku zaległości, Usługodawca informuje Usługobiorcę o braku otrzymania wpłaty. W przypadku, gdy po otrzymaniu informacji o braku wpłaty, Usługobiorca nie ureguluje należności, Usługodawca może zablokować dostęp do Usługi.
 2. Usługobiorca dokonuje przedłużenia Okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie abonamentowym bądź za pomocą udostępnionego przez Usługodawcę systemu płatności online.
 3. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem korzystania z Usług może skutkować zablokowaniem dostępu do Usług. W takim przypadku dane Usługobiorcy będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 6 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dacie upływu Okresu abonamentowego. W tym czasie Usługobiorca może w dowolnym momencie wznowić korzystanie z usług poprzez uiszczenie Opłaty abonamentowej lub usunąć swoje konto z Platformy po wcześniejszym uregulowaniu zobowiązań. 

VIII. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

  1. Usługodawca oświadcza, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie majątkowe do Platformy, z wyłączeniem elementów Platformy stanowiących biblioteki pochodzące z tzw. Otwartego oprogramowania (biblioteki open source).
  2. Biblioteki zostały załączone do Platformy oraz rozpowszechniane w ramach Platformy zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
  3. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Platformy na czas obowiązywania Umowy o korzystanie z Platformy.
  4. Koszt licencji opisany jest w Cenniku.
  5. Licencja ta zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:some text
   1. używanie oprogramowania, Platformy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w celu tworzenia zamówień zaopatrzenia dla sklepu spożywczego,
   2. odtwarzanie i przeglądanie formularzy oraz treści.
  6. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji bez pisemnej zgody Usługodawcy.
  7. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

IX.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku awarii lub błędów Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem problemu na adres mailowy Administratora kontakt@sprytnykupiec.pl
 2. Opis błędu powinien zawierać:
  1. dokładny opis zaistniałej sytuacji wraz z ewentualnymi zrzutami ekranu
  2. opis jak powtórzyć zaistniałą sytuację, która do błędu doprowadziła
  3. informację na temat środowiska, tj.:
   1. wersja przeglądarki Użytkownika
   2. rodzaj urządzenia Użytkownika
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Odpowiedź Administratora na reklamację jest ostateczna. 

X. DANE OSOBOWE

 1. W przypadku, gdy Usługobiorca w ramach korzystania z Platformy przekaże Usługodawcy dane osobowe swoich pracowników, współpracowników lub użytkowników Platformy, dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z Regulaminem powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych obowiązuje przez okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Platformy i rozwiązuje się lub wygasa wraz z rozwiązaniem lub wygaśnięciem tejże Umowy.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników określa Polityka prywatności Platformy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usług lub rozwiązać Umowę o korzystanie z Platformy w wypadkach przewidzianych Regulaminie.
 2. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie i Aplikacji są cenami netto, chyba że wyraźnie inaczej wskazano.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, w przypadku nałożenia przez uprawnione organy lub sąd określonych obowiązków na Usługodawcę lub skierowania do Spółki określonych zaleceń lub rekomendacji w zakresie treści Regulaminu, w przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych, w tym zmian w celu ulepszenia wydajności, stabilności lub rozwoju Platformy, zmian sposobu i zakresu świadczonej usługi w tym rozwoju, wprowadzenia nowych funkcjonalności w Aplikacji, w przypadku zwiększania poziomu bezpieczeństwa technologicznego (informatycznego) Aplikacji, w tym bezpieczeństwa danych i danych osobowych, w przypadku zmian redakcyjnych i prostujących omyłki pisarskie lub obliczeniowe, a także mających na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, przy czym zmiany następują w zakresie wynikającym z zaistnienia przyczyny ich wprowadzenia. Zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 5. Usługodawca informuje Użytkowników o zmianie niniejszego Regulaminu na co najmniej 7 dni przed planowaną datą wejścia w życie, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. Aktualna wersja Regulaminu, obowiązuje od dnia 10.04.2024 r.
 7. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z wykonania Umowy o korzystanie z Platformy jest sąd właściwy dla siedziby powoda.
 9. Integralną część Regulaminu stanowią:
  1. Załącznik nr 1 – Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Załącznik nr 2 – Procedura zgłaszania błędów wraz z zasadami obsługi zgłoszeń błędów,

Załącznik nr 1

Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej: „Regulamin powierzenia”) określa zasady i warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych zapisanych przez Usługobiorcę na koncie oraz przekazanych Podmiotowi przetwarzającemu na potrzeby korzystania z Platformy.
 2. W zakresie nieregulowanym w Regulaminie powierzenia, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Platformy.
 3. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Regulaminie powierzenia mają znaczenie nadane im w Umowie lub Regulaminie Platformy.
 4. Regulamin powierzenia stanowi wzorzec umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

II. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Usługobiorca (dalej także: „Administrator”) powierza Usługodawcy (dalej także: „Podmiot przetwarzający”) przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 RODO, w zakresie określonym w pkt. 3 Regulaminu powierzenia.
 2. Administrator oświadcza, że:
  1. jest administratorem danych osobowych powierzanych Podmiotowi przetwarzającemu na mocy Regulaminu powierzenia;
  2. powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe gromadzi i przetwarza zgodnie z RODO i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie powierzenia, RODO oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Świadczenia określone w Regulaminie powierzenia Podmiot przetwarzający wykonuje w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie.

III. Przedmiot, charakter, cel i czas przetwarzania danych

 1. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora oraz wyłącznie w celu wykonywania usług wskazanych w Regulaminie Platformy. Za „udokumentowane polecenie” uznaje się w szczególności akceptację przez Administratora Regulaminu powierzenia przetwarzania danych osobowych  (dalej także: „Umowa główna”).
 2. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych następujących kategorii (dalej: „powierzone dane osobowe”):some text
  1. dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu,
  2. dane osobowe dostawców Usługobiorcy będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą: firma (imię i nazwisko), adres korespondencyjny, NIP, REGON, adres e-mail.
 3. Dane osobowe powierzane przez Administratora na podstawie Regulaminu powierzenia nie stanowią danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, ani danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się przy wykorzystaniu systemów informatycznych (w sposób zautomatyzowany).

IV. Obowiązki, prawa i oświadczenia Podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez wdrożenie (jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania) oraz utrzymywanie, środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania powierzonych danych, w tym środków wymaganych przez odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało wymogi RODO.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Regulaminu powierzenia zobowiązane były do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy głównej, w miarę możliwości, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się przez niego z obowiązku odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez te osoby praw wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w rozdziale III RODO.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:some text
  1. każdym naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych, przy czym przez „naruszenie ochrony powierzonych danych” należy rozumieć każde przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do powierzonych danych osobowych. Zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym pkt 1 należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia ochrony powierzonych danych;
  2. każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, do czasu otrzymania opinii Administratora. Zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym pkt 2 należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania żądania;
  3. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia;
  4. przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych i jej wynikach oraz o innych czynnościach organów władzy publicznej dotyczących tych danych.
 5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy głównej i dostępnymi mu informacjami, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym z art. 32-36 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu i osobie, której dane te dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych i związanych z tą oceną konsultacji z organem nadzorczym.
 6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:some text
  1. udostępniać Administratorowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
  2. umożliwić Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich, na zasadach każdorazowo określonych przez strony oraz z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 7. Audyt, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 powyżej może zostać przeprowadzony:some text
  1. nie wcześniej niż 14 dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający zapowiedzi jego przeprowadzenia, w terminie ustalonym przez Strony oraz
  2. po zawarciu pomiędzy Podmiot przetwarzający a Administratorem lub upoważnionym przez niego audytorem umowy o zachowaniu poufności.
 8. Po zakończeniu audytu, Strony sporządzą protokół w 2 egzemplarzach, które podpiszą upoważnieni przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 Dni roboczych od dnia jego podpisania przez przedstawicieli Stron.
 9. W razie stwierdzenia w toku audytu uchybień mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń sformułowanych przez Administratora lub upoważnionego przez niego audytora.

V. Obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązany jest zapewnić, aby przez cały okres obowiązywania Umowy głównej dysponował prawną podstawą przetwarzania powierzanych danych osobowych i aby przysługiwały mu odpowiednie uprawnienia umożliwiające ich powierzenie na rzecz Podmiotu przetwarzającego. W razie utraty ww. podstawy prawnej lub uprawnień wobec określonych powierzanych danych osobowych, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie przedsięwziąć kroki niezbędne do zaprzestania ich powierzania, w szczególności zawiadomić o tym Podmiot przetwarzający.
 2. Administrator zobowiązuje się nie wydawać Podmiotowi przetwarzającemu poleceń dotyczących przetwarzania powierzanych danych osobowych, które byłyby niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu powierzenia lub innymi zobowiązaniami umownymi.

VI. Dalsze powierzenie danych osobowych

 1. Administrator wyraża ogólną zgodę na dokonywanie przez Podmiot przetwarzający dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych (dalej: „podpowierzenie”) wybranym przez siebie podwykonawcom.
 2. Wykaz podwykonawców, którym Podmiot przetwarzający podpowierzył przetwarzanie danych osobowych, znajduje się w dyspozycji Podmiotu przetwarzającego i może zostać udostępniony Administratorowi na jego wniosek.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby:some text
  1. podmiot, wobec których dokonuje podpowierzenia, stosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami RODO;
  2. zakres obowiązków dalszego podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych odpowiadał obowiązkom Podmiotu przetwarzającego przewidzianych w Umowie powierzenia.
 4. W przypadku zamiaru podpowierzenia przetwarzania danych osobowych danemu podwykonawcy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zawiadomić o tym Administratora nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem podpowierzenia za pomocą poczty elektronicznej. Administrator może sprzeciwić się dokonaniu podpowierzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, poprzez zgłoszenie sprzeciwu za pomocą poczty elektronicznej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podpowierzeniu.
 5. Po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Podmiot przetwarzający może dokonać podpowierzenia przetwarzanych danych osobowych wybranemu podwykonawcy.
 6. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Podmiot przetwarzający może odstąpić od Umowy głównej ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Podpowierzenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi zmiany Regulaminu powierzenia.

VII. Czas obowiązywania Regulaminu powierzenia

Postanowienia Regulaminu powierzenia obowiązują przez czas obowiązywania Umowy głównej.

VIII. Skutki rozwiązania Umowy głównej

W przypadku rozwiązania Umowy głównej, Podmiot przetwarzający, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy głównej, zobowiązuje się zwrócić Administratorowi oraz usunąć z własnych nośników wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą tych danych osobowych, których przechowywanie przez Podmiot przetwarzający, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wymagane jest przez czas dłuższy niż okres obowiązywania Umowy głównej.

IX. Odpowiedzialność

W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron Umowy głównej postanowień Regulaminu powierzenia, przepisów RODO lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, czego skutkiem będzie poniesienie szkody przez drugą stronę, strona odpowiedzialna za naruszenie jest zobowiązana do naprawienia wyłącznie szkody rzeczywistej i nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez drugą stronę na skutek naruszenia.

X. Zmiana Regulaminu powierzenia

Do zmian Regulaminu powierzenia stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. VIII ust. 2 Regulaminu Platformy.

Załącznik nr 2

Procedura zgłaszania błędów wraz z zasadami obsługi zgłoszeń błędów

1.   Użytkownik lub Usługobiorca zobowiązany jest dostarczyć możliwie jak najobszerniejszą ewidencję błędu, czyli:

o   Dokładny opis zaistniałej sytuacji wraz z ewentualnymi zrzutami ekranu;

o   Opis jak zreprodukować (powtórzyć zaistniałą sytuację);

o   Obszerne informacje na temat środowiska minimum:

▪       System operacyjny,

▪       Wersja przeglądarki,

▪       Rozdzielczość ekranu, 

▪       Rodzaj urządzenia. 

2. Zgłoszenie powinno się odbyć za pośrednictwem maila kontakt@smartcommerce.net oraz ewentualnie kontaktu telefonicznego.

3.   Administrator informuje o podjętych działaniach oraz o przewidywanym czasie rozwiązania problemu.

4.   Po rozwiązaniu problemu następuje informacja mailowa lub telefoniczna o zamknięciu sprawy.