Klikając przycisk „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Więcej informacji, zapoznaj się z nasząPolityką prywatności.
Wersja 2.1.0 (27/10/2023)

REGULAMIN PLATFORMY SPRYTNYKUPIEC.PL

REGULAMIN SprytnyKupiec.pl określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Platformy SprytnyKupiec.pl przez Usługobiorcę i Użytkowników. 

Platforma SprytnyKupiec.pl została utworzona przez SprytnyKupiec.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Roczynach ul. Krótka 2a, 34-120 Roczyny, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000888869, posiadająca numer NIP: 5512648480, adres e-mail: kontakt@sprytnykupiec.pl

Platforma SprytnyKupiec.pl stanowi narzędzie o charakterze zawodowym wspierające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie tworzenia zamówienia zaopatrzenia dla sklepów spożywczych, z możliwością szybkiego porównania cen od dostawców oraz odszukania aktualnych promocji u dostawców.

Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Usługobiorca i Użytkownik zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem.

I. DEFINICJE

 1. Umowa – Umowa o współpracy w zakresie korzystania z platformy SprytnyKupiec.pl;
 2. Regulamin – niniejszym Regulamin;
 3. Regulamin powierzenia – przetwarzania;
 4. Administrator lub Usługodawca – SprytnyKupiec Sp. z o.o. z siedzibą w Roczynach;
 5. Usługobiorca – podmiot, będący przedsiębiorcą wykonujący we własnym imieniu pozarolniczą działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 4 Prawo przedsiębiorców) który otrzymał dostęp do Platformy tj. podpisał Umowę, zaakceptował Regulamin oraz uiścił opłatę abonamentową;
 6. Konto - panel tworzony w ramach Platformy, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jej funkcjonalności;
 7. Okres abonamentowy - okres, na który Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Platformę zgodnie z Cennikiem;
 8. Opłata abonamentowa - opłata uiszczana przez Usługobiorcę do określonego dnia miesiąca w zamian za Usługi, ustalana zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili ich zamówienia;
 9. Użytkownik - osoba korzystająca z usług dostarczanych za pośrednictwem Platformy, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Platformy w jego imieniu;
 10. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników przez Usługodawcę;
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w pkt. II ust. 2 Regulaminu.

II. ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Model świadczonej usługi przez Administratora to SaaS oprogramowanie jako usługa - (Software as a Service). Jest to oprogramowanie wspomagające funkcjonowanie sklepów w zakresie zaopatrzenia, zarządzania, sprzedaży.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. W celu złożenia zamówienia na usługę, należy wypełnić formularz: https://sprytnykupiec.pl/app/utils/access-pool. Wypełnienie formularza oznacza zgodę i akceptację Regulaminu.
 4. Po weryfikacji danych znajdujących się w przesłanym formularzu i realizacji Opłaty abonamentowej Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy.
 5. Cennik usług Usługodawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z którego treścią Użytkownik winien się zapoznać i zaakceptować jego zawartość przed dokonaniem pierwszej płatności.
 6. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Platformy, niezbędne jest łącznie:
 • połączenie z siecią Internet;
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 • korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome n Google Chrome w wersji 90.0.4430.72 lub nowszej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 2. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 3. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca m.in. stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 4. Platforma wraz z jej wszystkimi funkcjami stanowi całość, a o zawartości funkcji dostępnych w ramach Platformy decyduje Usługodawca. 
 5. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Platformy w każdym czasie.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. W ramach modelu SaaS Administrator odpowiedzialny jest za:
 • udzielenie dostępu do funkcjonalności Platformy przez przeglądarkę internetową,
 • instalację poprawek oraz aktualizacje do nowych wersji oprogramowania Platformy,
 • administrowanie oprogramowaniem systemowym, narzędziowym i aplikacyjnym Platformy oraz jego utrzymanie, w tym tworzenie kopii bezpieczeństwa, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 • zapewnianie bezpieczeństwa w zakresie wykrywania i usuwania incydentów bezpieczeństwa powstałych na skutek nieuprawnionego dostępu do Platformy;
 • udzielenie Usługobiorcy niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania i dokumentacji w wersji aktualnej w chwili zawarcia Umowy oraz kolejnych wersji, jakie zostaną opracowane do końca okresu obowiązywania Umowy
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Platforma działała w sposób ciągły, poprawny i niezakłócony. Nie wyklucza jednak możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, aktualizacji, modernizacji czy rozbudowy.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby planowe wyłączenia odbywały się wyłącznie w porze nocnej (tj. pomiędzy godz. 22:00 a godz. 7:00), o planowym wyłączeniu usługi Użytkownik zostanie powiadomiony 24 godziny przed jej wyłączeniem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności bądź ograniczenie w dostępności Platformy z uwagi na wystąpienie siły wyższej, nieprawidłowe parametry techniczne urządzenia Użytkownika, brak stabilnego łącza internetowego po stronie Użytkownika lub planowe wyłączenie usługi.
 4. W przypadku zawieszenia bądź zakłócenia działania Platformy w miesięcznym okresie rozliczeniowym (niezależnie od liczby zawieszeń i zakłóceń Platformy) z winy Administratora, Administrator zobowiązuje się do zapłaty proporcjonalnej kary umownej w wysokości 3% miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy pełen dzień niedostępności usługi, która to zostanie odliczona w następującym okresie rozliczeniowym (po tym okresie, w którym doszło do zakłóceń) poprzez potrącenie ww. wartości przez Użytkownika.
 5. W celu skutecznego dochodzenia i potrącenia kary umownej, zgłoszenie problemu przez Użytkownika winno zostać przesłane na adres mailowy Administratora oraz zostać przez niego pozytywnie rozpatrzone.


IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik i Usługobiorca są odpowiedzialni za szkody powstałe na skutek:
 • podania danych niezgodnych z rzeczywistością
 • wykorzystywania Platformy do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem
 • wykorzystywania Platformy w sposób zakłócający bądź uniemożliwiający dostęp do Platformy innym Użytkownikom lub Administratorowi
 • używania Platformy w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lub używanie Platformy, które stanowi naruszenie praw osób trzecich
 • używania Platformy niezgodne z Umową, Regulaminem lub dobrymi obyczajami.


V.OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. Za wyjątkiem okresu próbnego, korzystanie z Platformy jest odpłatne.
 2. Czas trwania bezpłatnego okresu próbnego jest uzgadniany indywidualnie i wynosi od 2 tygodni do 2 miesięcy kalendarzowych. 
 3. Użytkownik dokonuje Opłaty abonamentowej z góry, przed otrzymaniem dostępu do Platformy, zgodnie z Cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. O zmianie Cennika Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej. Zmieniony Cennik obowiązuje Użytkownika od dnia następnego po dniu otrzymania wiadomości elektronicznej dotyczącej zmiany Cennika.
 5. Po dokonaniu pierwszej Opłaty abonamentowej, w terminie 7 dni od jej zaksięgowania, Administrator wystawi fakturę VAT, która zostanie w powyższym terminie wysłana na adres mailowy Usługobiorcy wskazany w formularzu. Kolejne faktury będą wystawiane w terminie do 14 dnia miesiąca przez cały okres obowiązywania Umowy.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywania faktur wyłącznie drogą elektroniczną.
 7. Termin płatności faktur kolejnych wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Usługobiorcę.
 8. W przypadku nieterminowej płatności Administrator ma prawo do ograniczenia bądź wyłączenia Użytkownikowi dostępu do Platformy.
 9. Ceny usług oraz Pakietów są wyrażone w złotych (PLN) i oraz stanowią wartość netto i nie zawierają podatku VAT.
 10. Przed końcem bieżącego Okresu abonamentowego Usługodawca wystawia Usługobiorcy fakturę VAT za kolejny Okres abonamentowy. W przypadku braku opłacenia maksymalnie trzech kolejnych wystawionych przez Usługodawcę faktur VAT, Usługodawca informuje Usługobiorcę o braku otrzymania wpłaty i - w przypadku, gdy Usługobiorca oświadczy, że nie zamierza kontynuować korzystania z Usług, Usługodawca zaniecha wystawiania kolejnych faktur VAT.   
 11. Usługobiorca dokonuje przedłużenia Okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem korzystania z Usług w kolejnym Okresie abonamentowym.
 12. W przypadku, gdy Opłata abonamentowa została uiszczona przed dniem upływu poprzedniego Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy będzie liczony od daty następującej po dniu zakończenia danego Okresu abonamentowego.
 13. W przypadku, gdy Opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy liczony będzie od dnia uiszczenia Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego;
 14. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem korzystania z Usług w kolejnych (maksymalnie) 4 Okresach abonamentowych  skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Usług. W takim przypadku dane Usługobiorcy będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 6 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dacie upływu Okresu abonamentowego. W tym czasie Usługobiorca może w dowolnym momencie wznowić korzystanie z usług poprzez uiszczenie Opłaty abonamentowej lub usunąć swoje konto z Platformy.  

VI.KOPIE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Administrator w ramach świadczonych usług będzie tworzył kopie bezpieczeństwa.
 2. Użytkownik może posiadać na swoim koncie maksymalnie 5 kopii bezpieczeństwa w ramach abonamentu.
 3. W przypadku konieczności posiadania większej ilości kopii zapasowych, Usługobiorca może zamówić za pośrednictwem wysłania wiadomości e-mail większą ilość kopii bezpieczeństwa za dodatkową opłatą. Po otrzymaniu takiego zamówienia Administrator wyceni usługę, a po zaksięgowaniu zapłaty zwiększy zgodnie z żądaniem Usługobiorcy ilość kopii bezpieczeństwa konta Użytkownika.


VIII.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku awarii lub błędów Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem problemu na adres mailowy Administratora kontakt@sprytnykupiec.pl
 2. Opis błędu powinien zawierać:
 • dokładny opis zaistniałej sytuacji wraz z ewentualnymi zrzutami ekranu
 • opis jak powtórzyć zaistniałą sytuację, która do błędu doprowadziła
 • informację na temat środowiska, tj.:
 • system operacyjny Użytkownika
 • wersja przeglądarki Użytkownika
 • rozdzielczość ekranu Użytkownika
 • rodzaj urządzenia Użytkownika
 1. Administrator rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Odpowiedź Administratora na reklamację jest ostateczna. 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Usługodawca świadczy Usługi z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
 1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym również na skutek wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich wobec Usługodawcy;
 2. utraconych przez Usługobiorcę korzyści;
 3. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonych Usług, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową lub zasadami współżycia społecznego;
 4. szkód poniesionych przez Usługobiorcę na skutek wprowadzenia do formularzy udostępnianych przez Usługodawcę nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych; 
 5. przerw w dostępności Usług powstałych wskutek zapowiedzianej przerwy technicznej, wynikającej z prowadzenia przez Usługodawcę prac serwisowych,
 6. błędnych informacji cenach wskazanych przez dostawców.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 2. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie o tym powiadomiony na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji postanowień nowego Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie do 7 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora lub listem poleconym na adres siedziby Administratora. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym Administrator otrzymał wypowiedzenie.
 4. Brak odpowiedzi na informację o zmianie Regulaminu w terminie do 7 dni od otrzymania tejże informacji, jest jednoznaczny z akceptacją nowego, zmienionego Regulaminu.